Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Správca osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky MUUVO, ďalej len Stránka, je Muuvo s.j. , pôsobiaca pod menom  Muuvo Aneta Ludyga s.j. ul. Rychla 18, 41-948 Piekary Śląskie, NIP: 498-026-90-60, ďalej len Správca a tiež Predávajúci. Správca môže byť kontaktovaný na e-mailovej adrese office@muuvo.eu, na telefónnom čísle +48 507 98 38 28 alebo poštou na adrese ul. Rychla 18, 41-948 Piekary Śląskie.
 2. Osobné údaje kupujúceho (alebo inej osoby dotknutej ponúkaným tovarom a službami Predávajúceho), ďalej len Klient, sú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) , ďalej len RODO, zákon z 10.05.2018 o ochrane osobných úadajov a zákon z 18.07.2002 o poskytovaní elektronických služieb.
 3. Správca vynakladá osobitnú starostlivosť na ochranu záujmov osôb, ktorých sa osobné údaje priamo týkajú a osobitne zaručuje, že ním zhromaždené údaje sú spracovávané v súlade so zákonom, zhromažďované na špecifikované, legitímne účely a nie sú podrobené ďalšiemu spracovaniu, ktorý nie je v súlade s týmito cieľmi, sú vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sú spracované a uložené vo forme umožňujúcej identifikáciu osôb, ktorých sa týkajú, nie dlhšie ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracovania.
 4. Správca uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovávaných osobných údajov potrebné vzhľadom na riziko a kategóriu dát, ktoré sú chránené a najmä zabezpečuje údaje pred sprístupnením neoprávneným osobám, pred spracovaním v rozpore s platnými zákonmi a ich zmenami, pred stratou, poškodením alebo zničením.  
 5. Všetky formuláre, ktoré klient používa na poskytovanie osobných údajov, sú umiestnené v bezpečnej časti Stránky zabezpečenej certifikátom SSL. Vďaka tomu sú osobné údaje šifrované a znemožnené čítať neoprávnenými osobami.

2.Ciele a rozsah spracovania osobných údajov

  1. Osobné údaje Klienta sú spracované s cieľom:
   1. príprava ponuky pre Klienta  – právny základ: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Klientom – právny základ:
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   3. vykonávanie marketingových aktivít vrátane propagácie produktov a služieb ponúkaných Predávajúcim, vrátane poskytovania newslettera – právny základ: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   4. plnenie záväzkov voči tretím stranám v súvislosti s dohodou uzatvorenou medzi Predávajúcim a Klientom (vrátane prevodu údajov o predaji na účely vysporiadania sa so spolupracujúcimi subjektmi) – právny základ: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   5. plnenie zákonných povinností uložených Správcovi, vyplývajúce najmä z ustanovení daňového zákona, ustanovení týkajúcich sa záruky – právny základ: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   6. prešetrenia prípadných práv alebo obhajoba týchto práv cez Správcu  – právny základ: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Správca spravuje nasledujúce osobné údaje Klienta: meno a priezvisko, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), voliteľné – adresa doručenia.
 1.   Príjemcovia osobných údajov
  1. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje Klienta prevedené na tretie strany, medzi tieto patria napríklad: účtovné kancelárie, poskytovatelia informačných služieb, spolupracujúce subjekty, operátori elektronických platieb, právnické firmy, kuriérske spoločnosti.
  2. Prenos osobných údajov Klienta tretej strane sa uskutočňuje len s cieľom pripraviť ponuku pre Klienta, uzavrieť zmluvu s Klientom, plnenie záväzkov týkajúcich sa tejto zmluvy Predávajúceho voči tretej strane, plnenie zákonných povinností uložených Správcovi, sledovanie nárokov súvisiacich s uzavretou zmluvou alebo vykonávaním marketingových aktivít – v tomto prípade po predchádzajúcom súhlase Klienta.
  3. Pre Klientov, ktorí používajú elektronické platobné služby prostredníctvom včasných platieb, Správca odovzdáva získané osobné údaje Klientov banke zvolenej Klientom a to len do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie platby zo strany Klienta cez jej platobnú bránu.  
  4. V prípade Klientov, ktorí využívajú službu doručenia zakúpeného tovaru, poskytne Správca zhromaždené osobné údaje Klientov v rozsahu potrebnom pre doručenie prepravcom, ktorého vybral Klient.  
 1. Práva Klientov
 1. Poskytovanie osobných údajov zo strany Klienta je dobrovoľné, ale napriek tomu je potrebné uzatvoriť zmluvu s Predávajúcim a následne ju vykonať. Po uzatvorení zmluvy je potrebný prístup k osobným údajom Klienta zo všeobecne platných ustanovení zákona.
 2. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Klienta má tento právo:
   1. právo prístupu do svojich osobných údajov – článok 15 RODO,
   2. právo požiadať o opravu svojich osobných údajov  – článok. 16 RODO,
   3. právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov – článok. 17 RODO,
   4. právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov – článok 18 RODO,
   5. právo na prenos svojich osobných údajov – článok. 20 RODO,
   6. právo vzniesť námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov –  článok 21 RODO,
   7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov – článok 77 RODO.
 1.  Na výkon práv uvedených v odseku 2 môže Klient zaslať príslušnú správu e-mailom na adresu biuro@mini-maxi.pl alebo písomne na adresu Správcu.
 2. Zákazník má právo odobrať súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v ktorom sa vyžaduje jeho súhlas. Súhlas so spracovaním údajov možno kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 3. Záverečné ustanovenia
 1. Osobné údaje Klienta sa budú uchovávať počas obdobia požadovaného na vykonanie zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Klientom, budú sa plniť zákonné povinnosti uložené Správcovi, marketingové aktivity (za predpokladu, že Predávajúci má platný súhlas Klienta) a bude sa dodržiavať lehota na obmedzenie prípadných nárokov.
  1. Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca nie je zodpovedný za pravidlá ochrany osobných údajov platných na iných webových stránkach.
  2. Správca nepoužíva mechanizmy na automatizované individuálne rozhodovanie  ani profilovanie pri spracovaní osobných údajov Klientov.